تماس با ما

مرکز : ۸۸۸۴۱۲۶۶ – ۸۸۸۴۱۲۵۴

شمال: ۲۲۹۱۲۱۴۷ – ۲۲۹۱۱۲۳۲

جنوب: ۳۳۵۱۶۲۰۲ – ۳۳۵۱۱۶۰۹

شرق : ۷۷۶۱۱۹۶۰ – ۷۷۶۱۱۹۳۹

غرب۱ : ۴۴۸۵۶۲۲۹ – ۴۴۸۵۶۲۳۵

غرب۲: ۶۶۵۷۸۷۰۴ – ۶۶۵۷۸۷۱۲

پایگاه مرکزی ۷۷۶۱۱۹۹۸- ۷۷۶۱۱۹۹۵

۰۹۱۲۰۶۱۲۰۸۴- ۰۹۱۲۰۶۱۲۰۸۵
ارتباط سریع با کارشناسان

۷۷۶۱۱۹۶۰-۷۷۶۱۱۹۹۵ ویژه

هسته گزینش و استخدام
۰۹۱۹۷۲۹۷۱۱۹-۷۷۶۸۷۵۹۶