استخدام

  • Date Format: YYYY slash MM slash DD
  • دوره آموزشی که در زمینه مهارتهای مراقبت و امداد بیماران گذرانده اید(بهیاری ، کمک بهیاری ،امدادگری ،کمک های اولیه و..)
    1234 
  • 1-گاواژ2-تست قند3-ساکشن4-اندازه گیری فشار خون
  • سوابق کاری برای افرادی که فاقد مدرک پرستاری هستند

  • 1-نام مؤسسه اعزام کننده / مراقبت از / تاریخ شروع / تاریخ پایان کار